Wsparcie finansowe

Osoby pokrzywdzone przemocą seksualną w dzieciństwie i młodości mogą wystąpić o pomoc finansową. Dowiedz się, jakie świadczenia są dostępne i jakie działania możesz podjąć.

Co należy wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Wsparcie finansowe nie cofnie krzywd wyrządzonych przez nadużycie seksualne. Aby móc lepiej poradzić sobie z jego konsekwencjami, wielu pokrzywdzonych często potrzebuje pomocy psychologicznej i medycznej przez długi czas.

Wsparcie finansowe nie cofnie krzywd wyrządzonych przez nadużycie seksualne. Aby móc lepiej poradzić sobie z jego konsekwencjami, wielu pokrzywdzonych często potrzebuje pomocy psychologicznej i medycznej przez długi czas.

Przedstawione tu wsparcie finansowe może częściowo pomóc w pokryciu takich kosztów, aby umożliwić powrót do lepszego życia. Droga do pomocy finansowej może jednak kosztować dużo czasu i sił. Podczas dochodzenia roszczeń odszkodowawczych trzeba spełnić wiele wymogów sądowych i administracyjnych. Należy się na to nastawić i skorzystać z pomocy. Jeśli zdecydujesz się wystąpić z wnioskiem o wsparcie finansowe, zdecydowanie zalecamy zasięgnięcie porady we właściwej poradni specjalistycznej. Wybór poradni znajduje się tutaj.

Jakie świadczenia oferuje ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw?

Osobom, które w dzieciństwie lub młodości ucierpiały wskutek nadużyć seksualnych, pod pewnymi warunkami może przysługiwać prawo do odszkodowania. Tę kwestię reguluje ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw, w skrócie OEG.

Osobom, które w dzieciństwie lub młodości ucierpiały wskutek nadużyć seksualnych, pod pewnymi warunkami może przysługiwać prawo do odszkodowania. Tę kwestię reguluje ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw, w skrócie OEG.

Świadczenia od państwa na podstawie OEG przysługują w przypadku pogorszenia stanu zdrowia i powstania kosztów z tego tytułu, na przykład kosztów terapii, wyjazdów na leczenie lub środków pomocniczych. Zakres przysługujących świadczeń jest określony ustawowo i zależy głównie od tego, jak poważny i długoterminowy jest uszczerbek na zdrowiu. Możliwe świadczenia obejmują na przykład:

 • leczenie – w tym również psychoterapię;
 • świadczenia rentowe, zależnie od nasilenia skutków i od dochodu;
 • świadczenia opiekuńcze, na przykład w celu uczestniczenia w życiu zawodowym, w celach pielęgnacyjnych, w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz w ramach uzupełnienia środków do życia;
 • świadczenia rehabilitacyjne, na przykład pobyty sanatoryjne.  

Aby móc otrzymać świadczenia, należy złożyć wniosek. W tym zakresie można uzyskać pomoc w poradni lub w kancelarii adwokackiej . Proces rozpatrywania wniosku może trwać dłuższy czas i może być odczuwany jako obciążający. Więcej informacji na temat świadczeń, warunków i składania wniosków znajduje się na stronie internetowej federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

  Kiedy można otrzymać rentę z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej?

  Oprócz prawa do świadczeń rentowych na podstawie ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw jako osoba pokrzywdzona przemocą seksualną w dzieciństwie i młodości możesz mieć także prawo do renty z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej.

  Oprócz prawa do świadczeń rentowych na podstawie ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw jako osoba pokrzywdzona przemocą seksualną w dzieciństwie i młodości możesz mieć także prawo do renty z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej.

  Na przykład jeżeli masz ograniczenia zdrowotne i z tego względu nie jesteś w stanie zdobyć środków do życia poprzez wykonywanie pracy zarobkowej. Do ograniczeń zdrowotnych należy również uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek przestępstwa, takiego jak nadużycie seksualne. Prawo do renty z powodu całkowitego lub częściowego zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej zależy od stopnia pogorszenia sprawności osoby ubezpieczonej. Po osiągnięciu wieku rentowego następuje przekształcenie renty z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej w regularne świadczenie rentowe.

  Warto wiedzieć: prawo do renty z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej lub świadczenia emerytalnego oraz prawo do renty dla osób poszkodowanych na podstawie OEG nie wykluczają się wzajemnie. Renta wynikająca z ustawowego ubezpieczenia rentowego musi być jednak ujęta jako dochód przy wyliczaniu wysokości renty dla osób poszkodowanych.

  Sposób postępowania

  Aby otrzymać świadczenie rentowe z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej, należy złożyć wniosek. Najlepiej przedtem zasięgnąć porady. W tym celu można zwrócić się do poradni lub kancelarii adwokackiej. APorady są dostępne również na stronie internetowej niemieckiego zakładu ubezpieczeń rentowych. Formularze wniosków są dostępne online na stronie niemieckiego zakładu ubezpieczeń rentowych. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych udostępnia informacje online w broszurzedotyczącej „Renty z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej”.

  Kiedy stosuje się ustawowe ubezpieczenie NNW?

  Ustawowe ubezpieczenie NNW ma chronić przed wypadkami i zagrożeniami dla zdrowia w pracy lub podczas wolontariatu.

  Ustawowe ubezpieczenie NNW ma chronić przed wypadkami i zagrożeniami dla zdrowia w pracy lub podczas wolontariatu.

  Jeżeli komuś coś się stanie podczas wykonywania tych czynności, zadaniem ubezpieczenia jest pomóc w przywróceniu zdrowia i sprawności osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie NNW chroni także dzieci i młodzież – w żłobkach, przedszkolach, świetlicach lub w szkołach. Ochrona ta obejmuje także zapobieganie przemocy seksualnej w tych placówkach – na przykład poprzez odpowiednie kwalifikowanie personelu. Jeżeli mimo tego dojdzie do aktu ingerencji, osoby pokrzywdzone mają prawo do odszkodowania.

  Kierownictwo placówki zgłasza takie zdarzenie do ustawowego ubezpieczenia NNW. Po przekazaniu informacji ubezpieczenie NNW zaczyna działać „z urzędu”. To znaczy, że osoby pokrzywdzone z reguły nie muszą składać oddzielnego wniosku. Do świadczeń ustawowego ubezpieczenia NNW należą:

  • świadczenia medyczne, 
  • wsparcie zawodowe i socjalne (na przykład: pomoc mieszkaniowa, pomoc dla gospodarstwa domowego, koszty opieki nad dziećmi), 
  • świadczenia pieniężne i inne odszkodowania, 
  • pielęgnacja. 

  Chcesz wiedzieć, czy masz uprawnienia do świadczeń? Tutaj możesz skontaktować się w sprawie ustawowego ubezpieczenia NNW.

  Jakie wsparcie oferuje uzupełniający system pomocy?

  Uzupełniający system pomocy składa się z funduszu ds. nadużyć seksualnych i uzupełniającego systemu pomocy w obszarze instytucjonalnym.

  Uzupełniający system pomocy składa się z funduszu ds. nadużyć seksualnych i uzupełniającego systemu pomocy w obszarze instytucjonalnym.

  Fundusz ds. nadużyć seksualnych

  Fundusz ds. nadużyć seksualnych, w skrócie FSM, pomaga osobom pokrzywdzonym, które jako dzieci lub młodzież były molestowane seksualnie w swojej rodzinie. Obejmuje to nadużycia ze strony członków rodziny, ale także w bliskim kręgu społecznym. Może to być na przykład partner życiowy matki lub opiekunka z sąsiedztwa.

  Fundusz działa na podstawie wniosku, jeżeli danej osobie nie przysługują świadczenia z istniejącego systemu pomocy, świadczenia te zostały już wyczerpane, są niewystarczające lub nie zostały przyznane. Do istniejących systemów pomocy zaliczają się na przykład: ustawowe i prywatne ubezpieczenie chorobowe lub NNW. 

  Do wniosku należy dołączyć decyzję o odmowie. Fundusz ma zastosowanie również wtedy, gdy wniosek o np. odszkodowanie na podstawie OEG jest nadmiernym obciążeniem dla osoby pokrzywdzonej. 

  Sprawdź informacje!

  Więcej informacji na temat funduszu ds. nadużyć seksualnych znajduje się tutaj. Fundusz udostępnia również bezpłatną infolinię pod numerem 0800 400 10 50.

  Jakie świadczenia oferuje fundusz?

  Fundusz może zaoferować wsparcie w formie świadczeń w wysokości maksymalnie 10 000 EUR na osobę. W przypadku dodatkowych wydatków związanych z niepełnosprawnością, powstałych w celu skorzystania z możliwości pomocy, na przykład kosztów towarzyszenia na terapii, dodatkowo dostępne jest świadczenie do 5000 EUR. Środki te można przeznaczyć na następujące formy pomocy:

  Psychoterapia
  • Kontynuowanie psychoterapii po zakończeniu finansowania z ubezpieczenia chorobowego
  • Finansowanie wstępne lub pomostowe przy rozpoczęciu psychoterapii
  • Pokrycie kosztów psychoterapii, które nie są refundowane przez kasę chorych
  Uznane terapie specjalistyczne i indywidualne przepracowanie
  • Pokrycie kosztów uznanych terapii specjalistycznych, takich jak na przykład terapii ruchem, terapii muzycznej, ergoterapii, terapii z wykorzystaniem sztuki i udziałem zwierząt, a także indywidualnego przepracowania przeżytych doświadczeń, na przykład kosztów dojazdu na spotkania terapeutyczne lub przy korzystaniu z ofert samopomocy
  Zakup leków i środków pomocniczych
  • Pokrycie kosztów usług medycznych, takich jak: fizjoterapia, ergoterapia, kąpiele, masaże, logopedia, oraz rzeczowych świadczeń medycznych, takich jak: wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, o ile ich koszty nie są refundowane z kasy chorych
  Sprawy urzędowe lub sądowe
  • Pokrycie kosztów na przykład asystenta towarzyszącego lub indywidualnego wsparcia, o ile koszty nie są refundowane przez inne instytucje
  Dokształcanie i zdobywanie kwalifikacji
  • Pokrycie kosztów uzupełnienia dyplomów szkolnych, podjęcia kształcenia lub studiów bądź przekwalifikowania
  Dojazdy do poradni
  • Pokrycie kosztów dojazdu do poradni, również dla jednej możliwej osoby towarzyszącej. Koszty dojazdu są rozliczane do łącznej kwoty w wysokości do 10 000 EUR bądź 15 000 EUR w razie dodatkowych nakładów finansowych wynikających z niepełnosprawności.
  Poprawa mobilności lub sytuacji mieszkaniowej
  • Pomoc na rzecz poprawy mobilności lub sytuacji mieszkaniowej jako wsparcie wykraczające poza standardowe świadczenia w szczególnie trudnych przypadkach 

  Uzupełniający system pomocy w obszarze instytucjonalnym

  Osoby, które w dzieciństwie i młodości zetknęły się z przemocą seksualną w instytucji, w określonych przypadkach mogą wystąpić o przyznanie świadczeń pomocowych. Jeżeli dana instytucja należy do uzupełniającego systemu pomocy, osoby pokrzywdzone mogą złożyć wniosek za pośrednictwem funduszu ds. nadużyć seksualnych. Fundusz kieruje wniosek do właściwej instytucji. Na stronie internetowej funduszu ds. nadużyć seksualnych znajdują się dodatkowe informacje na temat składania wniosków, terminów wnioskowania, aktualne zestawienie instytucji należących do systemu, a także więcej informacji na temat uzupełniającego systemu pomocy i funduszu ds. nadużyć seksualnych.

  Jakie odszkodowania oferuje Kościół?

  Kościół ewangelicki i katolicki mają różne modele odszkodowawcze.

  Kościół ewangelicki i katolicki mają różne modele odszkodowawcze.

  Kościół katolicki

  Kościół katolicki uzgodnił procedurę „uznania krzywd” dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w kontekście Kościoła katolickiego. Procedura ta przewiduje niecelowe wypłaty świadczeń w wysokości od 1000 do 50 000 EUR. Ponadto Kościół katolicki pokrywa koszty terapii i doradztwa dla par. Odszkodowania są wypłacane również wówczas, gdy czyny uległy już przedawnieniu. Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub złożyć wniosek? Tutaj znajdziesz informacje i formularz wniosku Kościoła katolickiego. Oprócz tego Kościół katolicki należy do uzupełniającego systemu pomocy za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Niemiec.

  Kościół ewangelicki

  Kościół ewangelicki należy do uzupełniającego systemu pomocy. Ponadto w kościołach poszczególnych krajów związkowych utworzono tzw. niezależne komisje. Komisje podejmują indywidualne decyzje dotyczące pomocy finansowej, na przykład pokrycia kosztów terapii lub tzw. świadczeń uznaniowych. Konkretne procedury są regulowane przez kościoły w poszczególnych krajach związkowych. Więcej informacji można uzyskać w centralnym punkcie informacyjnym "help".


  Jakie wsparcie jest dostępne w krajach związkowych?

  W wielu krajach związkowych osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą otrzymać wsparcie finansowe od fundacji lub instytucji na rzecz pomocy dla ofiar.

  W wielu krajach związkowych osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą otrzymać wsparcie finansowe od fundacji lub instytucji na rzecz pomocy dla ofiar.

  Wybór ofert jest dostępny w rubryce „Znajdź pomoc”.  

  Dalsze informacje

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o ofertach.

  Historie, które dodają odwagi

  Rozmowa | Sporty

  Publiczne reakcje pokazały mi: nie jestem sama. Jest wielu ludzi w takiej samej sytuacji. Dzisiaj jestem szczęśliwa. Moje życie toczy się dalej. Mam dobre podejście do mojego ciała i mojej seksualności.

  Lisa-Marie Kreutz

  Skrzywdzona

  DO ROZMOWY

  Rozmowa | Społeczeństwo

  Chciałabym, aby osoby z mojego otoczenia po prostu zapytały mnie, jak się czuję i czy w domu wszystko w porządku. Było wiele takich chwil w moim życiu, z których jasno wynikało, że coś jest ze mną nie tak.

  Lisa Fahrig

  Członek Rady Poszkodowanych

  DO ROZMOWY

  Rozmowa | Terapia

  Molestowanie seksualne przez kobietę ogromnie zaszkodziło mojej męskości. Przez wiele lat trwałem w wewnętrznym rozdarciu. To było dla mnie naprawdę brutalne. Potrzebowałem dużo czasu na pogodzenie obu stron.

  Nicolas Haaf

  Członek Rady Poszkodowanych

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

  Rozmowa | Doradztwo

  Zawsze potrzeba odwagi w tej delikatnej i osobistej kwestii. Mimo tego jestem przekonana, że telefon pomaga. To pierwszy krok, pierwsze „odważenie się”. I już samo to często znacznie ułatwia wszystkie kolejne kroki.

  Tanja von Bodelschwingh

  Konsultantka telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

  Rozmowa | Przepracowanie

  Chcemy uczyć się na podstawie historii. To jest centralny moment przepracowania: spojrzenie wstecz ma dać nam podstawy do nauki na dziś i na przyszłość.

  Barbara Kavemann

  Członkini Niezależnej Komisji ds. analizy nadużyć seksualnych wobec dzieci

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

  Rozmowa | Samopomoc

  W naszej grupie wsparcia mężczyźni mogą okazywać słabości i nie są z tego powodu wyśmiewani, lecz szanowani. Samo to jest już ważnym doświadczeniem: nie muszę tu zgrywać twardego faceta, mogę pokazać swoją wrażliwą stronę.

  Max Ciolek

  Członek Rady Poszkodowanych

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Max Ciolek

  ROZMOWA | PRAWO

  Zmiany, które obserwuję u wielu osób pokrzywdzonych, są bardzo zachęcające i motywujące. Częściowo w trakcie długiego procesu są w stanie powrócić do swojego dawnego Ja.

  Petra Ladenburger
  Prawniczka

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

  ROZMOWA | OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  Szczególnie w poważnych sytuacjach kryzysowych ogromnie pomocne jest zasięgnięcie porady z zewnątrz, bez zamykania się we własnym kręgu. Przyglądamy się wszystkiemu z niezależnego punktu widzenia i możemy pomóc w neutralnym uporządkowaniu sytuacji.

  Pia Witthöft

  Kierowniczka Mutstelle

  DO ROZMOWY
  [Translate to Polnisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

   Dzwoń – także w razie wątpliwości

   Porozmawiaj z doradcami telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych. Dzwonisz anonimowo i bezpłatnie.

   0800 22 55 530

   Godziny telefoniczne:

   Pon, śr, pt: 9.00–14.00
   Wt, czw: 15.00–20.00

   Napisz wiadomość – bezpiecznie i poufnie

   Obsługa telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych udziela porad również drogą e-mailową. Doradztwo jest poufne dzięki rejestracji.

   Web analysis / data collection

   The Independent Commissioner for Child Sexual Abuse Issues would like to continuously improve this website. For this purpose, your consent to the statistical collection of usage information is being requested. Your consent can be withdrawn at any time.