Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne

„Portal dla osób potrzebujących pomocy z powodu nadużyć seksualnych” oferowany przez Niezależną Pełnomocniczkę ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci (Unabhängiger Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM) udostępnia informacje dla osób pokrzywdzonych, ich rodzin i innych wspierających je osób oraz specjalistów dotyczące konkretnych ofert pomocy dla osób dotkniętych przemocą seksualną w dzieciństwie i młodości. Ogólnokrajowa baza danych zintegrowana z portalem pokazuje, gdzie dostępne są oferty pomocy w określonym regionie, telefonicznie lub online.

Jeśli w związku z wykonywaniem takich czynności przetwarzane są dane osobowe, odbywa się to na podstawie przepisów prawnych, w szczególności europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Do danych osobowych należą wszystkie informacje odnoszące się do (żywej) osoby, która została już zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana na podstawie tych informacji. Zidentyfikowanie może nastąpić poprzez połączenie dostępnych informacji lub zastosowanie dodatkowych środków, na przykład przyporządkowanie do nazwy, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacyjnych, nazwy internetowej bądź poprzez wyszukiwanie w ogólnodostępnych zasobach informacyjnych, takich jak bazy danych, biblioteki lub Internet.

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny przekazywać danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Nazwa i dane kontaktowe administratora w rozumieniu RODO

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Glinkastraße 24
10117 Berlin.

Telefon: 03018 555 - 0
Telefaks: 03018 555 - 1145

E-mail: poststelle@bmfsfj.bund.de
Niezależna Pełnomocniczka ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci jest organizacyjnie przypisana do BMFSFJ.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych po stronie administratora

Beauftragte für den Datenschutz im BMFSFJ
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin

Telefon: 030 18 555 - 0
E-mail: datenschutzbeauftragte@bmfsfj.bund.de

Odbiorcy danych osobowych

Nasza strona internetowa jest obsługiwana na nasze zlecenie przez neues handeln AG, Potsdamer Str. 87, 10785 Berlin.

Hosting oferty strony internetowej obsługuje Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4–6, 32339 Espelkamp na nasze zlecenie.

W zakresie wysyłek mailingowych korzystamy z usług CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr 43, 26180 Rastede, prowadzącej działania i analizy na nasze zlecenie.

Specjalistyczna poradnia N.I.N.A. e. V. (ogólnokrajowa infolinia, sieć i miejsce kontaktu w sprawach dotyczących przemocy seksualnej wobec dziewcząt i chłopców) doradza nam w niektórych przypadkach przy odpowiadaniu na listy i wiadomości e-mailowe. W tym celu dane przekazane przez nadawcę są przekazywane do N.I.N.A. e. V. Specjalistyczna poradnia N.I.N.A. e. V. i neues handeln AG weryfikują dane w bazie danych adresowych portalu i mają dostęp do informacji, które są udostępnione w bazie danych adresowych.
Dane, które są udostępnione w bazie danych portalu, mogą być publikowane także w bazie danych inicjatywy Trau-Dich Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) pod adresem www.trau-dich.de/deine-hilfe/ lub w ramach innych projektów wspieranych przez BMFSFJ, aby ułatwić osobom poszukującym pomocy dostęp do odpowiednich ofert pomocy w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych.

Jakie dane są przetwarzane podczas odwiedzin na tej stronie internetowej?

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy odpowiednio od rodzaju usługi, z której użytkownik korzysta podczas odwiedzin na stronie internetowej.

Pliki rejestru

Przy wywołaniu strony internetowej przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • Data i godzina dostępu
  • Nazwa i adres URL wywołanego pliku
  • Adres IP
  • Kod statusu http i rozmiar przesyłanych danych
  • Wersja systemu operacyjnego i przeglądarka użytkownika

Hosting tzw. plików rejestru jest realizowany na serwerze dostawcy usług hostingu, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4–6, 32339 Espelkamp.
Hosting tzw. plików rejestru jest realizowany na serwerze dostawcy usług hostingu, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4–6, 32339 Espelkamp. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e, ust. 2 RODO w połączeniu z § 5 ustawy o Federalnym Urzędzie Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) (ustawy BSI).

Dane są przechowywane przez maksymalnie siedem dni, po czym są usuwane.
Dane te są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w przypadku zobowiązania prawnego, na przykład w sytuacji gdy jest to wymagane dla celów postępowania prawnego lub karnego.

Rejestracja na stronie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się na stronie internetowej, aby umieścić swoje dane w publicznie dostępnej bazie danych adresowych dla specjalistów (m.in. poradni, ofert medycznych i terapeutycznych, ofert prawnych, centrów interwencji kryzysowych, schronisk).

Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli oferta pomocy zawiera takie dane jak na przykład: ulica, numer budynku, adres dodatkowy, kod pocztowy, miejscowość, kraj związkowy, telefon, dodatkowe dane telefoniczne, adres e-mail, specjalizacja zawodowa, nazwa zawodu, przynależność do krajowej izby psychoterapeutów lub izby lekarskiej, rodzaj praktyki (kasa chorych, praktyka prywatna), numer lekarza, numer członkostwa lub numer identyfikacyjny, ujednolicony numer identyfikacyjny wykształcenia, dane dotyczące wykształcenia specjalistycznego, zawodowy tytuł adwokacki, ukończone kursy i szkolenia, współpraca ze specjalistycznymi poradniami i stowarzyszeniami na rzecz osób pokrzywdzonych, reprezentowanie osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym, przynależność do okręgu sądowego, inne dane osobowe udostępnione przez nadawcę w otwartym polu tekstowym.

Celem przetwarzania jest opublikowanie danych w bazie danych adresowych oraz opracowanie rozdzielników adresowych do wysyłki bieżących informacji UBSKM (newsletter). Ponadto następujące dane, udostępnione w bazie danych portalu, są również publikowane w bazie danych inicjatywy Trau-Dich Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej pod adresem www.trau-dich.de/deine-hilfe/: UBSKM współpracuje z Ministerstwem ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ).

Tym samym dane publikowane w bazie danych portalu dla osób potrzebujących pomocy z powodu nadużyć seksualnych mogą być wykorzystywane lub publikowane również w ramach projektów wspieranych przez BMFSFJ, aby ułatwić osobom poszukującym pomocy dostęp do odpowiednich ofert pomocy w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych.

Rejestracja odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe są usuwane z bazy danych adresowych lub z rozdzielnika niezwłocznie po otrzymaniu od użytkownika informacji o wycofaniu jego zgody.

Udostępnianie treści w serwisach społecznościowych

Dodatkowo dostępne są łącza prowadzące do kanałów UBSKM w serwisach społecznościowych Twitter, Instagram i YouTube.

UBSKM informuje wyraźnie, że przy korzystaniu z funkcji udostępniania oraz podczas odwiedzania jego kanałów w mediach społecznościowych następuje przekazywanie danych osobowych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Usługi te przetwarzają dane osobowe odpowiednio do swojego modelu działalności, przy czym miejsce przetwarzania może znajdować się również poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. BMFSFJ nie ma wpływu na przetwarzanie danych realizowane przez te podmioty, w szczególności na wykorzystywanie danych, przekazywanie danych osobom trzecim oraz okres przechowywania.

Jakie dane są przetwarzane przy nawiązaniu kontaktu z UBSKM?

Zakres przetwarzania danych przy nawiązaniu kontaktu z UBSKM zależy odpowiednio od rodzaju usługi, z której korzysta użytkownik, oraz kanału komunikacji.

Wysłanie wiadomości na podany adres e-mail lub adres korespondencyjny UBSKM

Istnieje możliwość nawiązania kontaktu również za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego UBSKM. W takich przypadkach przetwarzane są dane osobowe zawarte w liście lub wiadomości.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e, ust. 2 RODO w połączeniu z § 3 BDSG (realizacja zadania należącego do kompetencji UBSKM).

Dane osobowe są usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji zadań UBSKM lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez UBSKM lub przez jej podmioty przetwarzające, użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO. W związku z tym użytkownikowi przysługują następujące prawa wobec BMFSFJ jako administratora w rozumieniu RODO:

  • prawo do informacji (art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Ponadto osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 77 RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych. Organem nadzorczym właściwym dla BMFSFJ jest Federalny Inspektor ds. ochrony danych i wolności informacji.