Informacje o rejestracji i ofertach pomocy

Zgodnie z mottem „Szukasz pomocy? Znajdziesz pomoc”, portal oferuje dostęp do pomocy i doradztwa w sprawach związanych z przemocą seksualną na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej o naszych wymaganiach, które należy spełnić w celu wpisania oferty do bazy danych.

  Jak się zarejestrować?

  W portalu można rejestrować poradnie, oferty medyczne i terapeutyczne, prawników, oferty pomocy psychologiczno-społecznej, schroniska i ośrodki interwencji kryzysowej. Wypełnij formularz online, aby zarejestrować ofertę. Po weryfikacji merytorycznej oferta zostanie udostępniona i będzie można znaleźć ją w portalu dla osób potrzebujących pomocy.

  DO REJESTRACJI

  Dodatkowe informacje o ofertach pomocy

  Poszczególne placówki mogą samodzielnie rejestrować się w portalu dla osób potrzebujących pomocy z powodu nadużyć seksualnych, aby trafić do bazy danych. Zgłoszenia są weryfikowane merytorycznie pod kątem spełnienia określonych wymogów minimalnych i udostępniane, jeśli wymogi są spełnione. Wpis do bazy danych lub wskazanie oferty nie mówi jednak nic o jakości doradztwa realizowanego na miejscu przez poszczególne osoby. Jako federalny urząd państwowy nie jesteśmy w stanie dokonać takiej oceny. Udostępnienie oferty w portalu nie wiąże się zatem z jej „certyfikacją” ani nadaniem „znaku jakości”. Przyjęcie poszczególnych ofert wymaga spełnienia następujących wymogów minimalnych, związanych z kategorią oferty:

  Specjalistyczne poradnie

  Praca tych placówek jest ukierunkowana na temat przemocy na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży. Ze względu na specjalizację poradnie wykazują się wysokim poziomem umiejętności merytorycznych i bogatą wiedzą opartą na doświadczeniu. Wspierają osoby pokrzywdzone i ich rodziny jako miejsce pierwszego kontaktu, oferując doradztwo, a w razie potrzeby również długofalową pomoc. Ponadto służą poradą osobom świadczącym pomoc w otoczeniu społecznym oraz specjalistom i wszystkim innym osobom, które mają pytania dotyczące tego tematu lub niepokoją się o dziecko.

  Poradnie ogólne z wyspecjalizowaną ofertą

  Placówki te oferują doradztwo w różnych dziedzinach. W sprawach dotyczących przemocy seksualnej dysponują własnym obszarem roboczym lub zatrudniają pojedynczych specjalistów zajmujących się tym zakresem tematycznym.

  Poradnie ogólne

  Z reguły dysponują bardzo szerokim zakresem oferty doradczej i w razie potrzeby zapewniają wsparcie również dla osób dotkniętych przemocą seksualną i ich bliskich, bez szczególnej specjalizacji w tej dziedzinie. Placówkom tym przypisuje się duże znaczenie szczególnie w regionach wiejskich.

  Pomoc dla osób pokrzywdzonych czynami karalnymi

  Są to placówki oferujące pomoc dla ofiar, które wspierają osoby pokrzywdzone czynami karalnymi.

  Lekarze i psychoterapeuci (psychologiczni) z własną praktyką

  Prawo wykonywania zawodu lekarzy i psychoterapeutów jest weryfikowane we współpracy z Kassenärztliche Bundesvereinigung oraz izbami branżowymi w poszczególnych krajach związkowych. W bazie danych umieszczane są tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. Jednocześnie przy rejestracji można wskazać, w jakim stopniu lekarze i psychoterapeuci dysponują szczególną wiedzą specjalistyczną w zakresie postępowania z osobami dotkniętymi przemocą na tle seksualnym.

  Kliniki i przychodnie

  W tej kategorii umieszczane są placówki, które na swojej stronie internetowej udostępniają ofertę pomocy dla osób dotkniętych przemocą na tle seksualnym lub osób z zaburzeniami posttraumatycznymi.

  Prawnicy

  Prawnicy umieszczeni w bazie danych często specjalizują się w prawie dotyczącym ofiar. Reprezentują interesy osób pokrzywdzonych, na przykład w charakterze oskarżyciela posiłkowego podczas postępowania karnego lub w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o odszkodowaniu dla ofiar przestępstwa.

  Schroniska

  Są to miejsca tymczasowego schronienia dla osób w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych – przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia i przemocy.

  Centra interwencji kryzysowej

  Centra interwencji kryzysowej to miejsca do kontaktu dla osób znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego.

  Informacje dotyczące obszarów tematycznych, na przykład prewencji, zorganizowanej przemocy na tle seksualnym i przemocy rytualnej bądź wsparcia w zakresie napaści wśród dzieci i młodzieży, a także informacje dotyczące ułatwień dostępu, oferty językowej itp., stanowią informacje własne dotyczące oferty pomocy.