Informacje o rejestracji i ofertach pomocy

Zgodnie z mottem „Szukasz pomocy? Znajdziesz pomoc”, portal oferuje dostęp do pomocy i doradztwa w sprawach związanych z przemocą seksualną na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej o naszych wymaganiach, które należy spełnić w celu wpisania oferty do bazy danych.

  Jak się zarejestrować?

  W portalu można rejestrować poradnie, oferty medyczne i terapeutyczne, prawników, oferty pomocy psychologiczno-społecznej, schroniska i ośrodki interwencji kryzysowej. Wypełnij formularz online, aby zarejestrować ofertę. Po weryfikacji merytorycznej oferta zostanie udostępniona i będzie można znaleźć ją w portalu dla osób potrzebujących pomocy.

  DO REJESTRACJI

  Dodatkowe informacje o ofertach pomocy

  Poszczególne placówki mogą samodzielnie rejestrować się w portalu dla osób potrzebujących pomocy z powodu nadużyć seksualnych, aby trafić do bazy danych. Zgłoszenia są weryfikowane merytorycznie pod kątem spełnienia określonych wymogów minimalnych i udostępniane, jeśli wymogi są spełnione. Wpis do bazy danych lub wskazanie oferty nie mówi jednak nic o jakości doradztwa realizowanego na miejscu przez poszczególne osoby. Jako federalny urząd państwowy nie jesteśmy w stanie dokonać takiej oceny. Udostępnienie oferty w portalu nie wiąże się zatem z jej „certyfikacją” ani nadaniem „znaku jakości”. Przyjęcie poszczególnych ofert wymaga spełnienia następujących wymogów minimalnych, związanych z kategorią oferty:

  Specjalistyczne poradnie

  Praca tych placówek jest ukierunkowana na temat przemocy na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży. Ze względu na specjalizację poradnie wykazują się wysokim poziomem umiejętności merytorycznych i bogatą wiedzą opartą na doświadczeniu. Wspierają osoby pokrzywdzone i ich rodziny jako miejsce pierwszego kontaktu, oferując doradztwo, a w razie potrzeby również długofalową pomoc. Ponadto służą poradą osobom świadczącym pomoc w otoczeniu społecznym oraz specjalistom i wszystkim innym osobom, które mają pytania dotyczące tego tematu lub niepokoją się o dziecko.

  Poradnie ogólne z wyspecjalizowaną ofertą

  Placówki te oferują doradztwo w różnych dziedzinach. W sprawach dotyczących przemocy seksualnej dysponują własnym obszarem roboczym lub zatrudniają pojedynczych specjalistów zajmujących się tym zakresem tematycznym.

  Poradnie ogólne

  Z reguły dysponują bardzo szerokim zakresem oferty doradczej i w razie potrzeby zapewniają wsparcie również dla osób dotkniętych przemocą seksualną i ich bliskich, bez szczególnej specjalizacji w tej dziedzinie. Placówkom tym przypisuje się duże znaczenie szczególnie w regionach wiejskich.

  Pomoc dla osób pokrzywdzonych czynami karalnymi

  Są to placówki oferujące pomoc dla ofiar, które wspierają osoby pokrzywdzone czynami karalnymi.

  Lekarze i psychoterapeuci (psychologiczni) z własną praktyką

  Prawo wykonywania zawodu lekarzy i psychoterapeutów jest weryfikowane we współpracy z Kassenärztliche Bundesvereinigung oraz izbami branżowymi w poszczególnych krajach związkowych. W bazie danych umieszczane są tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. Jednocześnie przy rejestracji można wskazać, w jakim stopniu lekarze i psychoterapeuci dysponują szczególną wiedzą specjalistyczną w zakresie postępowania z osobami dotkniętymi przemocą na tle seksualnym.

  Kliniki i przychodnie

  W tej kategorii umieszczane są placówki, które na swojej stronie internetowej udostępniają ofertę pomocy dla osób dotkniętych przemocą na tle seksualnym lub osób z zaburzeniami posttraumatycznymi.

  Prawnicy

  Prawnicy umieszczeni w bazie danych często specjalizują się w prawie dotyczącym ofiar. Reprezentują interesy osób pokrzywdzonych, na przykład w charakterze oskarżyciela posiłkowego podczas postępowania karnego lub w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o odszkodowaniu dla ofiar przestępstwa.

  Schroniska

  Są to miejsca tymczasowego schronienia dla osób w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych – przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia i przemocy.

  Centra interwencji kryzysowej

  Centra interwencji kryzysowej to miejsca do kontaktu dla osób znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego.

  Informacje dotyczące obszarów tematycznych, na przykład prewencji, zorganizowanej przemocy na tle seksualnym i przemocy rytualnej bądź wsparcia w zakresie napaści wśród dzieci i młodzieży, a także informacje dotyczące ułatwień dostępu, oferty językowej itp., stanowią informacje własne dotyczące oferty pomocy.

  Webanalyse / Datenerfassung

  Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs möchte diese Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.